Κλάση 35

with Χωρίς σχόλια

Διαφήμιση. Διοίκηση επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρήσεων. Εργασίες γραφείου.

 

Αναζήτηση χορηγίας·
Ανάλυση τιμής κόστους·
Αναπαραγωγή εγγράφων·
Αφισοκόλληση·
Βελτιστοποίηση κίνησης διαδικτυακών τόπων·
Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης για προώθηση πωλήσεων·
Γραμματείας (Υπηρεσίες -)·
Δηλώσεων φορολογικών (Σύνταξη -)·
Δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων·
Δημοσκόπηση·
Διαδικτυακή ευρετηρίαση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς·
Διακόσμηση βιτρινών·
Διανομή διαφημιστικών μηνυμάτων·
Διαπραγμάτευση και διακανονισμός εμπορικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων·
Διαφήμιση·
Διαφήμιση on line σε δίκτυο πληροφορικής·
Διαφήμιση με αλληλογραφία·
Διαφήμιση με πληρωμή ανά κλικ·
Διαφημιστικά ραδιοφωνικά μηνύματα·
Διαφημιστικά τηλεοπτικά μηνύματα·
Διαφημιστικού υλικού μίσθωση·
Διαφημιστικών χώρων μίσθωση·
Διαχείρηση αρχείων πληροφορικής·
Διαχείριση προγραμμάτων αποζημίωσης για λογαριασμό τρίτων·
Διαχείριση προγραμμάτων για πιστούς πελάτες·
Διαχείριση προγραμμάτων για τακτικούς χρήστες αερογραμμών·
Διοίκηση (Υπηρεσίες συμβουλών για την επιχειρησιακή -)·
Διοικητική επεξεργασία παραγγελιών αγοράς·
Εκθέσεις για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς·
Εκμίσθωση πάγκων πώλησης·
Εκμίσθωση πινάκων ανακοινώσεων [διαφημιστικοί πίνακες]·
Εκτιμήσεις επιχειρηματικές·
Εμπορική διοίκηση αδειών εκμετάλλευσης προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων·
Ενημέρωση για υλικό διαφημιστικό·
Ενημέρωση και τήρηση στοιχείων σε βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ενοικίαση μηχανών αυτόματης πώλησης·
Επαγγελματική διαχείριση αθλητών·
Επεξεργασία κειμένου·
Επίδειξη προϊόντων·
Επιχειρηματικές έρευνες·
Επιχειρηματική έρευνα·
Επιχειρηματική πραγματογνωμοσύνη·
Επιχειρήσεων (Συμβουλές για οργάνωση και διεύθυνση -)·
Εργασίες έκδοσης τιμολογίων·
Έρευνα αγοράς·
Εφοδιασμού για τρίτους (υπηρεσίες -) [αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για άλλες επιχειρήσεις]·
Καλλιτεχνικών υποθέσεων επιχειρηματική διαχείρηση·
Κατάρτιση καταστάσεων μισθοδοσίας·
Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων·
Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων·
Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων·
Μέθοδοι ψυχοτεχνικές για επιλογή προσωπικού·
Μελέτες αγοράς·
Μεταγραφή επικοινωνιών (εργασίες γραφείου)·
Μετάδοση [διανομή] δειγμάτων·
Μίσθωση διαφημιστικού χρόνου σε μέσα επικοινωνίας·
Μίσθωση μηχανών και συσκευών γραφείου·
Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων·
Μοντέλων (Υπηρεσίες -) για σκοπούς διαφημιστικούς ή προώθησης πωλήσεων·
Ξενοδοχείων διαχείρηση·
Οργάνωση εκθέσεων εμπορικών για σκοπούς εμπορικούς ή διαφημιστικούς·
Οργάνωση επιδείξεων μόδας για προωθητικούς σκοπούς·
Οργάνωση συνδρομών σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό τρίτων·
Παραγωγή διαφημιστικών ταινιών·
Παρουσίαση αγαθών σε μέσα επικοινωνίας με σκοπό τη λιανική πώληση·
Παροχή βοηθείας στον τομέα της εμπορικής ή βιομηχανικής διαχείρισης·
Παροχή εμπορικών πληροφοριών και παροχή συμβουλών σε καταναλωτές [καταστήματα παροχής συμβουλών σε καταναλωτές]·
Παροχή εμπορικών πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας επιχειρήσεων·
Παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου·
Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών·
Παροχή χώρων αγορών επί γραμμής για αγοραστές και πωλητές προϊόντων και υπηρεσιών·
Πληροφόρηση για επιχειρήσεις·
Πληροφόρησης σε αρχεία πληροφορικής (αναζήτηση -) [για τρίτους]·
Πρακτορεία διαφημιστικά·
Πρακτορεία εισαγωγών-εξαγωγών·
Πρακτορεία εμπορικών πληροφοριών·
Πρακτορεία εύρεσης εργασίας·
Προβλέψεις οικονομικές·
Πρόσληψη προσωπικού·
Προώθηση πωλήσεων [για τρίτους]·
Στενογραφίας (Υπηρεσίες -)·
Συγγραφή διαφημιστικών κειμένων·
Συγγραφή σεναρίων για διαφημιστικούς σκοπούς·
Συλλογή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων·
Συμβουλευτική για θέματα διοίκησης προσωπικού·
Συμβουλευτική σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων·
Σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων για λογαριασμό τρίτων·
Σύνταξη στατιστικών·
Συστηματοποίηση δεδομένων σε βάσεις δεδομένων·
Σχεδιασμός διαφημιστικών υλικών·
Υπεργολαβική διοικητική διαχείριση επιχειρήσεων·
Υπηρεσίες αυτόματου τηλεφωνητή για μη διαθέσιμους συνδρομητές·
Υπηρεσίες δακτυλογράφησης·
Υπηρεσίες δημοπρασιών·
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων·
Υπηρεσίες διάταξης για διαφημιστικούς σκοπούς·
Υπηρεσίες διαφημιστικού ταχυδρομείου·
Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών έργων για κατασκευαστικά έργα·
Υπηρεσίες ειδικού στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων·
Υπηρεσίες εμπορικής διαμεσολάβησης·
Υπηρεσίες εργολάβων παροχής μισθωτών υπηρεσιών (portage salarial)·
Υπηρεσίες λιανικής ή χονδρικής για προμήθειες φαρμακευτικών, κτηνιατικών, ιατρικών και ειδών υγιεινής·
Υπηρεσίες μάρκετινγκ·
Υπηρεσίες μετεγκατάστασης για επιχειρήσεις·
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοαντιγράφων·
Υπηρεσίες συγκέντρωσης αποκομμάτων ειδήσεων·
Υπηρεσίες σύγκρισης τιμών·
Υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων·
Υπηρεσίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων·
Υπηρεσίες συνδρομών σε περιοδικά για λογαριασμό τρίτων·
Υπηρεσίες τηλεμπορίας (τηλεμάρκετινγκ)·
Υπηρεσίες υπενθύμισης ραντεβού (εργασίες γραφείου)·
Υπηρεσίες υπεργολαβίας [παροχή βοηθείας σε επιχειρήσεις]·
Υπηρεσίες χρονοπρογραμματισμού ραντεβού (εργασίες γραφείου)·
Υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων